0
0

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

A retail B.V.

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

A retail: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: A retail B.V. gevestigd aan de Hoitebuorren 31 te Nijemirdum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01030245 en met het BTW-nummer NL003910702B02;

Klant: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die via de Website een Overeenkomst met A retail is aangegaan;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen A retail en de Klant die via de Website tot stand is gekomen;

Product: Het in het kader van de Overeenkomst door A retail te leveren of geleverd Product;

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;

Website: De website www.aretail.nl die door A retail wordt beheerd.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen A retail en de Klant die via de Website tot stand is gekomen.
2.2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend Schriftelijk worden afgeweken.
2.3. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door A retail vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien A retail niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat A retail in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.5. A retail heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbod en prijzen
3.1. Ieder aanbod van A retail is vrijblijvend.
3.2. Het aanbod op de Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.
3.3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten. Bij druk- en/of zetfouten is A retail niet verplicht het Product voor de foutieve prijs te leveren.
3.4. De prijzen op de Website worden inclusief btw weergegeven.
3.5. Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
3.6. Het assortiment van A retail kan te allen tijde gewijzigd worden.


Artikel 4. Gebruiksvoorwaarden
4.1. Bij gebruik van de Website dient de Klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

Artikel 5. Account
5.1. Indien de Klant op de Website een account heeft aangemaakt, dan stuurt A retail een bevestiging daarvan via de e-mail.
5.2. Door een account aan te maken op de Website kan de Klant o.a. zijn bestellingen inzien, Producten op zijn verlanglijst plaatsen en zijn gegevens inzien en aanpassen.
5.3. Voor het plaatsen van een bestelling is het niet noodzakelijk een account aan te maken.
5.4. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de Website en inloggegevens. De Klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden. A retail is niet aansprakelijk indien een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van de inloggegevens van de Klant.
5.5. Indien de Klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn account, dan dient de Klant:
a. A retail daarvan onverwijld in kennis te stellen;
b. Zijn wachtwoord te wijzigen.
5.6. Indien de Klant zijn wachtwoord is vergeten, dan kan de Klant via de Website het verzoek indienen om zijn wachtwoord te herstellen. Vervolgens wordt naar de Klant een e-mail gestuurd waarmee hij zijn wachtwoord kan herstellen.

Artikel 6. Totstandkoming van de Overeenkomst
6.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant succesvol het gehele bestelproces via de Website heeft doorlopen.
6.2. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt A retail de Klant via de e-mail een bevestiging. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de Klant opgenomen. Indien de Klant geen bevestigingse-mail van A retail heeft ontvangen, dan kan de Klant contact opnemen met A retail om na te vragen of de bestelling in goede orde is ontvangen.
6.3. De bestelling kan pas via de Website geplaatst worden nadat de Klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. De Klant kan de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
7.2. Indien de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de Klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan A retail kenbaar te maken. Dit kan via het e-mailadres [email protected]. Aan de Klant wordt een retourformulier verstrekt dat de Klant kan gebruiken indien hij de Overeenkomst wil ontbinden, maar de Klant is daartoe niet verplicht.
7.3. Indien de Klant op elektronische wijze aan A retail kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt A retail na ontvangst van deze melding de Klant een ontvangstbevestiging.
7.4. De Klant kan ook, zonder eerst A retail ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het Product binnen de bedenktijd zoals omschreven in artikel 7.1 terugsturen naar A retail. In een dergelijk geval dient de Klant het retourformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
7.5. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product slechts uitpakken en gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.6. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 7.5.
7.7. Indien de Klant de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het Product voor rekening van de Klant. De hoogte van deze verzendkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst aan de Klant kenbaar gemaakt.
7.8. Het Product dient teruggestuurd te worden naar:

A retail B.V.
T.a.v.: Retouren
Hoitebuorren 31
8566 JD Nijemirdum
Nederland

7.9. Het terugsturen van het Product is voor risico van de Klant. De Klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren. De Klant dient te bewijzen dat het pakket met het Product tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
7.10. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij de Klant.
7.11. A retail zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de Klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de betaalde aankoopprijs en de betaalde verzendkosten voor het opsturen van de bestelling (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door A retail aangeboden goedkoopste standaard levering) restitueren.
7.12. A retail mag wachten met terugbetaling tot A retail het Product retour heeft ontvangen van de Klant.
7.13. A retail betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 8. Uitvoering van de Overeenkomst
8.1. A retail zal de Overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
8.2. A retail is te allen tijde bevoegd zonder de Klant daarvan in kennis te stellen bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meerdere derde partijen in te schakelen.

Artikel 9. Verzendkosten
9.1. De vermelde prijzen voor de Producten op de Website zijn exclusief verzendkosten.
9.2. Of de Klant verzendkosten voor de bestelling dient te betalen is afhankelijk van het totale factuurbedrag van de bestelling van de Klant. De hoogte van het totale factuurbedrag waarbij geen verzendkosten aan de Klant in rekening worden gebracht staat duidelijk op de Website vermeld en wordt tijdens het bestelproces aan de Klant kenbaar gemaakt.
9.3. Indien voor de bestelling verzendkosten aan de Klant in rekening worden gebracht, dan wordt de hoogte van de verzendkosten bij het tot stand komen van de Overeenkomst via de Website aan de Klant kenbaar gemaakt.

Artikel 10. Levering
10.1. De bestelling wordt opgestuurd naar het door de Klant opgegeven bezorgadres.
10.2. Alle vermelde levertermijnen zijn indicatief.
10.3. Indien A retail de bestelling niet binnen 30 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst levert, dan heeft de Klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
10.4. Ingeval van ontbinding conform artikel 10.3 zal A retail het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding, terugbetalen.
10.5. Het risico van het Product gaat over op de Klant op het moment dat het Product aan de Klant is bezorgd.
10.6. Indien het Product en/of de verpakking transportschade bevat, dan dient de Klant dat zo spoedig mogelijk aan A retail kenbaar te maken.

Artikel 11. Facturatie en betaling
11.1. De factuur wordt via de e-mail naar de Klant gestuurd.
11.2. De Website biedt de volgende betaalmogelijkheden:
a. iDEAL;
b. Bancontact
c. Bankoverschrijving


Artikel 12. Conformiteit
12.1. A retail staat ervoor in dat het Product voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
12.2. A retail adviseert de Klant het Product direct na de aflevering te controleren op gebreken en beschadigingen.
12.3. Indien het Product een gebrek bevat, dan dient de Klant daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 maanden nadat de Klant weet of redelijkerwijs had behoren te weten dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt een melding te maken bij A retail. A retail heeft het recht klachten die later door de Klant worden ingediend niet in behandeling te nemen.
12.4. De Klant dient A retail de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken.
12.5. Klachten over een geleverd Product worden niet verder in behandeling genomen indien:
a. De Klant het geleverde Product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door een derde heeft laten repareren en/of bewerken;
b. Het geleverde Product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig is behandeld;
c. Het Product niet is behandeld in overeenstemming met de instructies/behandelvoorschriften die op de verpakking van het Product staan, die bij het Product meegeleverd zijn en/of die op het Product staan vermeld;
d. (Was)voorschriften niet zijn opgevolgd;
e. Een gebrek aan het Product is veroorzaakt door een van buitenkomende omstandigheid, zoals door vernieling, brand, rook, water, schoonmaakmiddelen en vuilophoping.

Artikel 13. Fabrieksgarantie
13.1. Indien op het Product een fabrieksgarantie wordt verleend, dan staat dat in de specificaties van het Product op de Website.
13.2. Indien de Klant een beroep wenst te doen op de fabrieksgarantie, dan kan de Klant daarvoor contact opnemen met A retail, zodat A retail de garantieclaim in behandeling kan nemen.

Artikel 14. Klantenservice
14.1. Voor vragen over de bestelling, het indienen van een klacht of een beroep op de fabrieksgarantie kan de Klant contact opnemen met de klantenservice van A retail.
14.2. De klantenservice van A retail is bereikbaar via:
Het e-mailadres [email protected];
Het contactformulier op de Website;
Via het klantaccount.

14.3. Bij A retail ingediende vragen en klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een vraag of klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door A retail binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15. Overmacht
15.1. A retail is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; epidemieën; pandemie, stakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan Producten bij het transporteren daarvan; transportmoeilijkheden; blokkades; overheidsmaatregelen; hackerattack; tekorten door productievertragingen of gebrek aan grondstoffen of onderdelen; internetstoring; stroomstoring; storing in het e-mailverkeer.
15.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier of van een door A retail ingeschakelde derde partij.


Artikel 16. Intellectuele eigendom
16.1. Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de Website, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door A retail aan de Klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij A retail of bij zijn licentiegever. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van A retail en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring
17.1. A retail kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15;
b. Enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.
17.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft. A retail is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
17.3. A retail is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.
17.4. A retail is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat A retail is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de Klant verkeerd opgeven van een bezorgadres.
17.5. A retail is niet aansprakelijk voor het verlies van de door de Klant toegepaste inloggegevens.
17.6. A retail is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
17.7. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant het Product te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en/of de gegeven instructies en/of het doel waarvoor het Product bestemd is. Het gebruik van het Product is geheel voor eigen risico.
17.8. A retail is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten en opgelegde boetes.
17.9. Indien A retail aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van A retail beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de prijs die de Klant betaald heeft voor het Product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 18. Persoonsgegevens
18.1. A retail verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant het privacy beleid van A retail raadplegen, zie https://www.aretail.nl/service/privacy-policy/.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op alle met A retail gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
19.2. Alle geschillen in verband met Overeenkomsten tussen de Klant en A retail worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar A retail gevestigd is. De Klant heeft 1 maand de tijd nadat A retail zich Schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Account block title

Account block text

Service main title

Call us

Text Call us

06-51548966

E-mail

Email us

Email us text

Social media

Socials

A Retail BV

Hoitebuorren 31
8566 JD Nijemirdum
Nederland Bekijk op Google Maps

NL003910702B02

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »